Menu Sluiten

Startnotitie

INTERDISCIPLINAIR NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG AMSTERDAM 

Inleiding

Sinds 2017 is een groep van zorgverleners vanuit de fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek en psychologie bezig met het oprichten van een Amsterdams Netwerk Oncologische Zorg. Het is een netwerk voor zorgverleners in de eerste lijn die (gekwalificeerde) paramedische en/of psychologische zorg leveren aan oncologiepatiënten.

Het doel is om het netwerk per 2019 operationeel te hebben. In net najaar van 2018 wil de voorbereidingsgroep een startbijeenkomst organiseren om de achterban te informeren over de plannen van het netwerk en met hen te sparren over hetgeen de voorbereidingsgroep de afgelopen tijd heeft uitgewerkt in werkplannen.

Geïnteresseerde zorgverleners kunnen zich na de startbijeenkomst aanmelden als lid, mist zij voldoen een aan aantal criteria (zie verderop), contributie betalen en zich actief willen inzetten voor het netwerk.

Missie & visie

Het Amsterdams Netwerk Oncologische Zorg heeft de volgende visie: ‘Patiënten met kanker krijgen een zo optimaal mogelijke zorg, afgestemd op de individuele wens en behoefte van die patiënt. Optimale samenwerking tussen zorgverleners in de eerste en tweede (en soms derde) lijn is daarbij een voorwaarde’.

De missie die daarbij hoort luidt: ‘We willen de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners van oncologiepatiënten optimaliseren door het realiseren van korte lijnen en binnen een eenvoudige organisatiestructuur. We richten ons op het verbinden en afstemmen van zorg in het ziekenhuis en (paramedische en psychologische) zorg in de buurt, waardoor deze dicht bij de mensen in de buurt en in verschillende fasen van het zorgproces (curatieve fase, herstelfase, palliatieve fase en terminale fase) zo optimaal mogelijk kan worden gegeven.

Om bovenstaande mogelijk te maken voor alle Amsterdamse oncologiepatiënten, onafhankelijk van de plek waar zij met hun zorgtraject starten, is netwerkvorming nodig. Een netwerk van zorgverleners binnen de eerste lijn, algemene en academische ziekenhuizen en gespecialiseerde kankercentra, met als doel het realiseren van multidisciplinaire samenwerking binnen elk van deze settings. Voor zowel cliënten als verwijzers wordt het op die manier duidelijk waar deskundige en gekwalificeerde (eerstelijns) zorgverleners te vinden zijn. Het netwerk wil daarbij haar eigen kennis van het vakgebied up-to-date houden en vergroten.

NB: Oncologische zorg bestaat uit veel facetten. Het wordt geleverd in de eerste, tweede en derde lijn, door verschillende disciplines in de zorg. Het Amsterdams Netwerk Oncologische Zorg is gestart vanuit zorgverleners uit de eerste lijn die paramedische en psychologische zorg leveren en zorgverleners die in de tweede lijn werken. Later kan dit netwerk eventueel worden uitgebreid met zorgverleners die andere zorg leveren en/of die in de tweede danwel derde lijn werken.

Doelen

Het netwerk heeft een aantal doelen:

 • Het leveren van een overzicht van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in oncologische (na)zorg in de eerstelijn.
 • Het kenbaar maken van het bestaan van het Amsterdams Netwerk Oncologische Zorg onder zowel eerstelijns als tweedelijns zorgverleners.
 • Zorgverleners in de tweede lijn informeren over de meerwaarde die gespecialiseerde en gekwalificeerde eerstelijns zorgverleners kunnen leveren voor oncologiepatiënten in de wijk.
 • Het realiseren van een goede overdracht van zorg van tweede (en derde lijn) naar de eerstelijn en vice versa bij oncologiepatiënten
 • Bevorderen van goede oncologische (na)zorg, dicht in de buurt van de patiënt. Belangrijk onderdeel daarvan is een goede overdracht van tweede naar eerstelijn. De zorg is integraal, laagdrempelig, multidisciplinair en in de buurt;
 • Bevorderen en borgen van deskundigheid binnen het netwerk, ondermeer door het organiseren en faciliteren van Multidisciplinaire Overleggen, casuïstiekbespreking of intervisiebijeenkomsten.

Leden van het netwerk

Iedere zorgverlener binnen het netwerk heeft zich gespecialiseerd in oncologische zorg. Het netwerk bestaat vooralsnog uit de volgende vier disciplines:

 • Fysiotherapeuten
 • Ergotherapeuten
 • Diëtisten
 • Psychologen

Voor ander dan de hierboven genoemde disciplines is het mogelijk om aan te sluiten bij het netwerk, mits zij gespecialiseerde zorg leveren aan mensen met kanker. Hierbij wordt gedacht aan oedeemtherapeuten en oefentherapeuten.

Het netwerk heeft naast reguliere leden ook aspirant-leden. Het verschil is dat een regulier lid een opleiding al heeft afgerond ten aanzien van werken met oncologiepatiënten en dat een aspirant-leden nog bezig kan zijn met het volgen van een opleiding hiertoe, of de intentie heeft om binnen twee jaar een opleiding af te ronden. Voor elke discipline is vastgesteld wat de criteria zijn voor lidmaatschap.

Het netwerk is primair bedoeld voor eerstelijns zorgverleners die werken met oncologiepatiënten. Omdat het netwerk vooral ook werkt aan het optimaliseren van de overdracht van eerste naar tweede lijn en vice versa, is het zeker ook de bedoeling dat een vertegenwoordiging vanuit de tweede lijn lid kan participeren in werkgroepen van het netwerk. Het is niet per se noodzakelijk dat (verpleegkundig) specialisten met een oncologisch profiel lid zullen/moeten worden van het netwerk.

Aspirant lidmaatschappen

Fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen en diëtisten die (nog) niet aan alle gestelde eisen voldoen, kunnen aspirant-lid worden. Om hiervoor in aanmerking te komen is affiniteit met oncologische patiënten een minimale vereiste. De maximale periode om aspirant-lid te zijn is 24 maanden. Na die periode dienen aspirant-leden aan de vereiste voorwaarden te hebben voldaan.

Wat vraagt het netwerk van de leden?

 • De bereidheid kennis te delen met collega’s in het netwerk
 • Leden zijn bij minimaal 75% van de netwerkactiviteiten aanwezig
 • Leden leveren een actieve bijdrage aan (werkgroepen van) het netwerk. NB: Dit wordt nog nader uitgewerkt.
 • Leden betalen a) eenmalig aanmeldkosten en b) een jaarlijkse contributie. Bedragen moeten nog worden vastgesteld

Wat biedt het netwerk?

 • Naamsbekendheid bij verwijzers en patiënten
 • Mogelijkheid tot intercollegiaal overleg en/of intervisie wordt gefaciliteerd
 • Mogelijkheid om de eigen kennis te bevorderen
 • Betere afstemming en kortere lijnen met de tweede lijn

Structuur netwerk

Het netwerk is vooralsnog toegankelijk voor fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten en psychologen uit de eerste lijn. Het netwerk heeft een vijf- of zeshoofdig bestuur: in elk geval bestaat het bestuur uit een voorzitter vier algemeen (bestuurs)leden die allen voorzitter zijn van de werkgroepen: kwaliteit, financiën, communicatie en marketing/PR. De penningmeester/ledenadministrateur kan aan het bestuur worden toegevoegd, maar dat is niet noodzakelijk.

Het bestuur wordt ondersteund door een adviseur van Elaa, die de secretarisrol vervult en een Elaa-projectmedewerker die de bestuursvergaderingen voorbereidt en notuleert. De voorzitter is het boegbeeld van het netwerk. Het bestuur/de agendacommissie komt 4 keer per jaar bijeen.

Elke werkgroep bepaald zelf hoe vaak zij jaarlijks bijeen komen. Een werkgroep bestaat in principe uit 4/5 personen, maar kan groter zijn indien de ambities groot zijn, zodat de taken over meerdere werkgroepleden kan worden verdeeld. In 2020 zal elke werkgroep afscheid nemen van een aantal werkgroepleden en een aantal nieuwe leden verwelkomen.

Contributie

Het netwerk heeft ervoor gekozen dat zorgverleners die lid willen worden:

 • Eenmalig een startbedrag van €50 betalen
 • Jaarlijks een contributiebedrag betalen. Voor 2019 is de contributie op €30 vastgesteld. Jaarlijks wordt bekeken hoe hoe hoog de contributie voor het daaropvolgend jaar zal zijn.

INOZA heeft besloten om de financiën te laten beheren door Elaa, voor een bedrag van €10 per lid. De ledenadministratie behoort tot de taak van de penningmeester uit. De Penningmeester houdt naast Elaa ook de financiën van INOZA bij.